Toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare en minderbedeelde personen

Terwijl een groot deel van de bevolking de mogelijkheid tot toegang heeft tot een regelmatige preventieve en therapeutische mondzorg in de traditionele tandartspraktijk, heeft een disproportioneel aantal kwetsbare of minderbedeelde personen dit niet.

Jammer genoeg zijn de enorme technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, die recentelijk verbeterd zijn om aan tandheelkundige voorwaarden te voldoen, niet in gelijke mate beschikbaar voor de gehele bevolking. Minderbedeelde en kwetsbare personen stuiten op een hardnekkige en systematische belemmering van toegang tot mondzorg. Deze belemmeringen zijn hoog in aantal en complex en omvatten, onder andere, sociale, culturele, economische, structurele en geografische factoren.

Deze beleidsverklaring is in lijn met de FDI-strategie voor de jaren 2018 tot 2021 die expliciet aangeeft dat ‘meer inspanning nodig is om de minderbedeelde en kwetsbare bevolking te bereiken’.

Bereik

Deze beleidsverklaring geeft een beeld van de toegang tot geschikte mondzorg van de minderbedeelde en kwetsbare bevolking gedurende de gehele levenscyclus van de mens. Het FDI stelt vast dat er duidelijke en verschillende behoeftes zijn bij de minderbedeelde en kwetsbare bevolking van de verschillende landen en dat er grote verschillen zijn in hun gezondheidszorgsystemen. Deze verklaring moedigt mondzorgmedewerkers en tandheelkundigen echter aan om op te treden namens de minderbedeelde en kwetsbare bevolking en de nodige stappen te zetten om de toegang tot de mondzorg te verbeteren, mondgezondheidsongelijkheid te verminderen, gezondgezondheidsongeletterdheid aan te pakken, het concept van universele gezondheidszorg te promoten
en de mondzorg te verbeteren.

Definities

Kwetsbare bevolking: personen die een hoger risico lopen op ongelijkheid in de gezondheidszorg omwille van hun algemene toestand of status zoals etnische, religieuze of taalkundige minderheden, kinderen, ouderen, socio-economisch benadeelden, minderbedeelden of zij met een bepaalde medische aandoening. Leden van deze kwetsbare bevolking hebben vaak een gezondheidstoestand die verergerd is door een ontoereikende gezondheidszorg.

Minderbedeelde bevolking: gemeenschappen met ontoereikende toegang tot gezondheidsdiensten omwille van sociale, economische, culturele en/of taalbarrières, door het gebrek aan vertrouwdheid met het gezondheidszorgsysteem, of door woonachtig te zijn op een locatie waar zorgverleners niet gemakkelijk beschikbaar of fysiek toegankelijk zijn.

Principes

Twee van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ‘goede gezondheid en welzijn’ en ‘verminderde ongelijkheden’ worden behandeld in deze beleidsverklaring.

Beleid

 1. Het FDI moedigt overheden aan om in samenwerking met nationale tandheelkundige verenigingen onderzoek te doen naar methodes voor financiering, dienstverlening, en regelgeving die kunnen leiden tot een betere tandheelkundige dekking en betere toegang tot mondzorg voor minderbedeelde en kwetsbare personen.
 2. Het FDI moedigt mondzorgmedewerkers en beleidsmakers aan om “evidence based” strategieën en interventies goed te keuren die barrières tot tandheelkundige zorg voor minderbedeelde en kwetsbare personen aanpakken, zoals mondgezondheidsongeletterdheid, gebrekkig bewustzijn van het verband tussen mond- en algemene gezondheid, en andere factoren die invloed hebben op het al dan niet beroep doen op tandheelkundige zorg.
 3. Het FDI moedigt de accrediterende instanties voor niet-tandheelkundige opleidingen op bachelor- en masterniveau aan mondgezondheidscompetenties te integreren in hun vereisten voor accreditering.
 4. Het FDI moedigt landen aan hun bestaande wetten te herzien met betrekking tot het inzetten van assisterend tandheelkundig personeel, in overeenstemming met het FDI-beleidsstatement ‘Toezicht op assisterend tandheelkundig personeel’, teneinde: • de waardevolle participatie van assisterend tandheelkundig personeel uit te breiden mits toezichtniveaus die door voldoende bewijs worden ondersteund; • te verzekeren dat assisterende tandheelkundige zorgprofessionals over de geschikte competenties, kwalificaties, training en vaardigheden beschikken om de taken uit te voeren die de toezichthoudende tandarts hen opdraagt; • te verzekeren dat de veiligheid, efficiëntie, effectiviteit en houdbaarheid van verschillende modellen om mondzorg toe te dienen gestaafd worden door gedegen onderzoek; • technologie-ondersteunde samenwerking en toezicht op afstand toe te laten (teletandheelkunde)
 5. Het FDI moedigt aan dat meer studenten uit minderbedeelde, kwetsbare, kansarme en ondervertegenwoordigde populaties zich engageren in professionele tandheelkundige opleidingsprogramma’s en ondersteund worden bij hun inschrijving.
 6. Het FDI moedigt tandheelkundige scholen en trainingsprogramma’s aan om in minderbedeelde gebieden kansen voor tandheelkundige postdoctorale opleidingen in verschillende departementen te ondersteunen en uit te breiden.
 7. Het FDI moedigt tandheelkundige scholen aan hun studenten te voorzien van bijzondere training inzake de aanpak van de complexe mondgezondheidssituatie van minderbedeelde en kwetsbare personen, door hen de kans te bieden deel te nemen aan relevant, maatschappelijk onderricht en te werken met interdisciplinaire teams in minderbedeelde gebieden.
 8. Het FDI moedigt overheidsinstanties, privésectoren en lokale maatschappelijke organisaties aan om, in samenwerking met nationale tandheelkundige verenigingen, financiële middelen uit te trekken om projecten te implementeren die essentiële preventieve en therapeutische gezondheidsdiensten aanbieden, en aan mondgezondheidspromotie doen onder minderbedeelde en kwetsbare populaties.
 9. Het FDI moedigt overheden, privéstichtingen en nationale tandheelkundige verenigingen aan financiering uit te breiden voor onderzoek naar, en evaluatie van, mondgezondheid gerelateerd aan minderbedeelde en kwetsbare populaties, waaronder: • nieuwe methoden en technologieën (bijvoorbeeld niet-traditionele settings, niet-tandheelkundige professionals en telezorg); • maatstaven voor toegankelijkheid, kwaliteit en resultaten; • betaling en regelgevingssystemen.
 10. Het FDI moedigt overheden aan financiële stimulansen te verhogen teneinde meer mondgezondheidsprofessionals aan te trekken en te behouden die essentiële mondgezondheidsdiensten leveren aan minderbedeelde en kwetsbare populaties.
 11. Het FDI moedigt nationale en internationale bondgenootschappen aan de mondgezondheid van minderbedeelde en kwetsbare populaties aan te pakken, mits inachtneming van de sociale determinanten van gezondheid.

Bron: FDI • Meer informatie via de FDI website

Scroll naar boven